تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

حریم اجتماعی انسان – آسیان شاپ

حریم اجتماعی . موضوع حریم اجتماعی انسانی، موضوعی است که به چند دهه اخیر باز می گردد. نخستین بار یک مردم شناس به نام Edward T.Tall به تعریف حداقل فواصل میان انسان ها در مراودات اجتماعی پرداخت. وی فرضیه ای را هرچند ضعیف، در خصوص کشش های جسمانی انسانی شبیه به قوه جاذبه مطرح نمود که به زعم او یک نفر بر حریم های دیگران وارد می سازد.
متعاقب این فرضیه و مطالعات، تعاریف جدیدی از حریم های اجتماعی انسانی در مراودات اجتماعی و تماس های بین انسان ها مطرح و حتی اندازه های تقریبی برای حریم های اجتماعی گوناگون ارایه شد. گرچه این فرضیه در جوامع غربی بر واقعیاتی منطبق بود، اما باعث شد تا انسان ها به خصوص در جوامع، بسته به تراکم و تقارب دیگران و ساختار فرهنگی جامعه مبدأ حریم هایی را برای خود تصویر کنند.

الف) رعایت حریم اجتماعی

انسان همچون سایر حیوانات فضای شخصی و متحرک مخصوص به خود را دارد، به عبارت دیگر او حامل «حباب هوا» یی است و اندازه آن بستگی به تراکم جمعیت محلی دارد که در آن بزرگ شده است.

حریم اجتماعی

ب) محدوده حریم اجتماعی

۱- حریم صمیمی (خصوصی): بین ۱۵ تا ۴۵ سانتی متر
در میان همه حریم ها و شعاع آن ها، این حریم از اهمیتی خاص برخوردار است، زیرا انسان آن را شخصی و متعلق به خود می داند و از آن دفاع می کند. تنها اشخاصی که از نظر عاطفی بسیار نزدیک به آدم هستند، اجازه ورود به این محدوده را دارند که شامل عشاق، والدین، همسر، دوستان بسیار نزدیک، کودکان و اقوام می شود.
۲- حریم شخصی: بین ۴۶ تا ۱۲۰ سانتی متر
این فاصله ای است که در مهمانی ها و محافل اجتماعی و همایش های دوستانه حفظ می کنیم.
۳- حریم اجتماعی: بین ۱۲۰ سانتی متر تا ۳۶۰ سانتی متر
در مقابل اشخاص غریبه، لوله کش یا نجاری که در خانه مشغول تعمیرات است، پستچی، فروشنده محل، کارمند جدید در محل کار و اشخاصی که آشنایی کمتری با آن ها داریم، چنین فاصله ای را حفظ می کنیم.
۴- حریم عمومی: بیش از ۳۶۰ سانتی متر
هنگامی که مخاطب ما یک گروه بزرگ است، این فاصله ای است که برای راحت بودن انتخاب و حفظ می کنیم.

ج) کاربردهای عملی از حریم های اجتماعی انسانی

 

به یک یا دو دلیل معمول، افراد وارد حریم نیمه خصوصی ما می شوند. ابتدا زمانی که فرد وارد شده یک دوست صمیمی، خویشاوند نزدیک یا همسر شما باشد. دوم وقتی که فرد شکننده حریم، دشمن باشد و برای حمله به ما وارد این حریم شود. اگرچه عمدتاً ورود غریبه ها به حریم های شخصی و اجتماعی خود را تحمل می کنیم اما ورود آن ها تغییرت بیولوژیکی را برای ما به همراه دارد. از این رو؛ همواره این قانون طلایی را رعایت کنید که ” حریم ها را حفظ کنید”. از این رهگذر است که افراد احساس آرامش و راحتی می کنند.
هرچه رابطه ما با دیگران صمیمانه تر باشد ما اجازه ورود به حریم های نزدیک تری را پیدا خواهیم کرد.
مثال: یک کارمند جدید در اولین روزهای کاری خود ممکن است در ابتدا این احساس را داشته باشد که سایر کارمندان برخورد سردی را با او دارند اما آن ها فقط او را در حریم اجتماعی خود نگاه می دارند تا زمانی که او را بهتر بشناسند. همانطور که میزان شناخت افراد از هم بیشتر می شود، مجوز ورود به حریم های شخصی و بعضاً حریم های نیمه خصوصی را به همراه آورده می شود.
یکی از استثنائات در این زمینه در جایی رخ می دهد که حفظ فاصله بر مبنای موقعیت و جایگاه اجتماعی فرد می باشد. برای مثال؛ ممکن است یک مرئوس و یک رئیس با هم دوستان بسیار صمیمی بوده و بدین واسطه وارد حریم های نیمه خصوصی همدیگر شوند ولی این اتفاق فقط در محیط های خارج از اداره اجازه دارد تا رخ دهد و به منظور حفظ قوانین نانوشته اجتماعی، در اداره، رئیس حریم اجتماعی با مرئوسش را حفظ می کند.

  • ۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • شاپی