تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

چهار اصل مهم برای ترغیب و تشویق دیگران

چهار اصل مهم برای ترغیب و تشویق دیگران

چهار اصل مهم برای ترغیب و تشویق دیگران

درکی که دیگران از شما دارند، بسیار با اهمیت است.

چهار اصل وجود دارد که چه در زندگی شخصی و چه در زندگی شغلی تان، توانایی شما را در ترغیب دیگران بالا می برد. این چهار اصل عبارتند از : قدرت شخصی، تعیین جایگاه خود، عملکرد و ر�تار مودبانه. این اصول بر مبنای درکی که دیگران از شما دارند، استوار گردیده اند.

قدرت شخصی تان را ا�زایش دهید

اولین اصل ” قدرت شخصی ” شماست. هر Ú†Ù‡ دیگران بیشتر احساس کنند Ú©Ù‡ شما قدرت Ùˆ Ù†Ù�وذ دارید – حالا Ú†Ù‡ واقعا قدرت Ùˆ Ù†Ù�وذ داشته باشید Ú†Ù‡ نداشته باشید – همین درک Ùˆ احساسی Ú©Ù‡ دیگران درباره ÛŒ شما دارند، این احتمال را بیشتر Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ این اÙ�راد توسط شما ترغیب Ùˆ تشویق شوند Ùˆ کارهایی را انجام دهد Ú©Ù‡ شما Ù…ÛŒ خواهید. به عنوان مثال، اگر این طور به نظر بیایید Ú©Ù‡ یک مدیر ارشد هستید Ùˆ یا Ù�رد ثروتمندی هستید این احتمال بیشتر وجود دارد Ú©Ù‡ مردم بخواهند به شما Ú©Ù…Ú© کنند Ùˆ یا خدمتی به شما بکنند اما اگر این طور به نظر بیایید Ú©Ù‡ یک کارÙ�رمای سطح پایین هستید، بر روی اطراÙ�یان تان چندان تاثیر Ùˆ Ù†Ù�وذی نخواهید داشت.

خودتان مشخص کنید که دیگران چگونه درباره ی شما �کر کنند

دومین اصل ” تعیین جایگاه خود” Ù…ÛŒ باشد.این اصل به این مسئله اشاره دارد Ú©Ù‡ دیگران چگونه درباره ÛŒ شما Ù�کر Ù…ÛŒ کنند Ùˆ یا در غیاب شما چگونه درباره تان صحبت Ù…ÛŒ کنند. جایگاهی Ú©Ù‡ شما در ذهن Ùˆ قلب دیگران برای خود بدست Ù…ÛŒ آورید اساسا مشخص کننده ÛŒ این است Ú©Ù‡ تا Ú†Ù‡ میزان آنها پذیرای تاثیر Ùˆ Ù†Ù�وذ شما بر روی خودشان هستند.

در انجام هر کاری که با مشارکت دیگران، آن کار را انجام می دهید در حقیقت شما باعث می شوید که درک و احساس خاصی در مورد شما در درون ا�راد دیگر شکل بگیرد و بر نگرش و طرز �کر آنها در مورد خودتان تاثیرگذار خواهید بود. �کر کنید که چگونه می توانید در گ�تار و کردار خود تغییراتی ایجاد کنید تا اینکه بقیه ا�راد طوری درباره ی شما �کر کنند و نگرش آنها درباره ی شما به گونه ای باشد که آماده ی قبول درخواست های شما و آماده ی کمک و همکاری با شما باشند.  

هر کاری را با مهارت انجام دهید

اصل سوم “عملکرد شما ” Ù…ÛŒ باشد. این اصل به میزان مهارت Ùˆ تخصص شما در حوزه ÛŒ کاری تان اشاره دارد. Ù�ردی Ú©Ù‡ به خاطر توانای اش در رسیدن به نتایج مورد نظرش، بسیار مورد احترام قرار Ù…ÛŒ گیرد کسی است Ú©Ù‡ نسبت به Ù�ردی Ú©Ù‡ کارش را به طور معمولی انجام Ù…ÛŒ دهد تاثیر گذاری Ùˆ Ù†Ù�وذ بیشتری بر روی سایر اÙ�رد دارد.

خود را ملزم کنید که تا حد عالی بودن، پیش بروید

درکی که سایر ا�راد از عملکرد و توانایی اجرایی شما دارند به شدت بر روی طرز �کر آنها درباره ی شما تاثیر گذار است. شما باید خود را ملزم نمایید که در حوزه ی کاری خودتان بهترین باشید. گاهی اوقات شهرت و اعتباری که شما به خاطر عالی بودن عملکرد تان بدست می آورید می تواند آنقدر تاثیرگذار باشد که به تنهایی باعث می شود شما به یک �ردی تبدیل شوید که در تمام تعاملات خود با اطرا�یان بسیار با ن�وذ و ترغیب کننده است. به طوری که اطرا�یان تان  توصیه ها و راهنمایی های شما و همچنین در خواست های شما را به راحتی قبول می کنند.

ر�تارتان با دیگران مودبانه باشد

چهارمین اصل در مورد توانایی ترغیب Ùˆ تشویق دیگران ” رÙ�تار مودبانه ” Ù…ÛŒ باشد. دو دلیل باعث Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ اÙ�راد کاری را انجام بدهند. اولا به این دلیل Ú©Ù‡ دوست دارند آن کار  را انجام دهند، ثانیا به این خاطر Ú©Ù‡ مجبور هستند آن کار را انجام بدهند. وقتی شما با احترام Ùˆ با مهربانی با اÙ�راد برخورد Ù…ÛŒ کنید رÙ�تار مودبانه ÛŒ شما باعث Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ آنها بخواهند کاری را برای شما انجام بدهند Ùˆ در اینجا اجباری وجود ندارد بلکه طرز رÙ�تار شما به آنها انگیزه Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ خودشان را  به زحمت بیاندازند Ùˆ به شما Ú©Ù…Ú© کنند تا اینکه مشکل تان را حل کنید Ùˆ یا به هدÙ� تان دست پیدا کنید. خوش رÙ�تاری با دیگران، در واقع به یکی ازعمیق ترین نیازهای ناخودآگاه انسان پاسخ Ù…ÛŒ دهد— نیاز به مورد احترام بودن Ùˆ مهم بودن— نیازی Ú©Ù‡ در همه ÛŒ انسان ها وجود دارد. هر زمانی Ú©Ù‡ شما باعث ایجاد چنین احساسی در Ù�ردی دیگر Ù…ÛŒ شوید با Ú¯Ù�تارتان، با طرز Ù�کرتان درباره ÛŒ آن Ù�رد و  یا نحوه ÛŒ رÙ�تارتان باعث خواهید شد Ú©Ù‡ آن Ù�رد احساس کند بسیار مورد احترام Ùˆ مهم است. در نتیجه این Ù�رد تحت تاثیر شما قرار Ù…ÛŒ گیرد Ùˆ تقریبا هر کاری را Ú©Ù‡ نیاز داشته باشید برای تان انجام Ù…ÛŒ دهد.

درک و احساسی که دیگران درباره ی شما دارند، واقعیت است.

همان طور که قبل تر گ�تیم درکی که دیگران از شما دارند بسیار با اهمیت است. درک و احساس هر �رد، حقیقت زندگی اوست. ا�راد بر اساس درک و احساس شان عمل می کنند. اگر شما احساس آنها را درباره ی خودتان تغییر بدهید در واقع طرز �کر آنها را درباره ی خودتان تغییر داده اید و در نتیجه کارهایی که آنها برای شما انجام خواهند داد نیز تغییر پیدا می کند.

 تمرین عملی

دو کار وجود دارد که می توانید �ورا انجام دهید تا این ایده ها را عملی کنید:

اولا، دائما درباره ی تاثیری که دوست دارید بر روی دیگران داشته باشید ت�کر کنید، سپس اطمینان حاصل کنید که هر کاری که انجام می دهید و هر چیزی که می گویید مطابق با این خواسته باشد و تاثیر مورد نظر شما را بر روی سایر ا�راد بگذارد.

ثانیا، با دیگران خوش ر�تاری کنید. این قوانین طلایی را در تعاملات خود با دیگران به کار ببندید. همواره مودب باشید و کاری کنید که ا�راد احساس مهم بودن کنند.

هر چقدر مردم شما را بیشتر دوست داشته باشند، بیشتر تحت تاثیر و ن�وذ شما قرار می گیرند.

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

هفت رفتار موثر فروشنده حرفه‌ای اثربخش

هفت رفتار موثر فروشنده حرفه‌ای اثربخش

مشتریان حرفه‌ای دائما در حال بررسی هستند . این بررسی شامل کل بازار ، بودجه شرکت‌ها و اجزای مختلف آن و کارکنان آنان است. زیرا مشتری حرفه‌ای به دنبال کار با سازمان موفق و حرفه‌ای است . شاید این دنیای پر از اطلاعات برای یک فرد معمولی پیچیده و تازگی داشته باشد، اما برای یک فروشنده حرفه‌ای اثربخش و با تجربه هرگز چنین نیست. در طی سالیان دراز آموزش و مشاوره‌ مدیریت من به بسیاری از فروشندگان حرفه‌ای ، سوالات زیادی از من پرسیده می‌شود : چگونه یک فروشنده بالاتر از سطح متوسط را انتخاب نمایم ؟

هفت رفتار موثر فروشنده حرفه‌ای اثربخش

من به اصل پاراتو ( قانون ۸۰/۲۰) اعتقاد دارم. مشتریان به من گفته‌اند که ۲۰ درصد فروش ، توسط فروشنده حرفه‌ای اثربخش آن‌ها  انجام می‌شود که۸۰ درصد درآمد کسب‌وکارشان را شامل می‌شود . پس از صحبت با فروشنده‌هایشان متوجه شدم که به وظیفه خود به درستی عمل نموده و دین خود را کسب‌وکار آن شرکت ایفا نموده‌اند اما در سود حاصله هیچ سهمی نداشته‌اند . آن‌ها خواستار پرداخت مبلغ بیشتر بوده‌اند. سوال مهمی که ذهنشان بود این است : نحوه متمایز نمودن فروشنده خوب از فروشنده عالی چیست ؟ آیا من یک فروشنده حرفه ای هستم یا معمولی ؟

ما همگی می‌کوشیم که در کار خود بهترین باشیم . مدیران فروش به‌وضوح خواستار بهترین‌ها در فروش هستند و مدیران اجرایی بر این امر تاکید دارند . حال، بهترین شیوه برای بهبود وضعیت کسب‌وکار چیست ؟ در طی سالها تجربه فروش و مشاوره فروش ، هفت رفتار موثر فروشندگان حرفه‌ای را دریافته‌ام که در ادامه برایتان تشریح خواهم نمود .

 

۱- شناخت مشتری

یکی از مشکلاتی که مدیران فروش با فروشندگان خود دارند عدم اطلاع فروشندگان از مشتریانشان است . در دنیای سریع و رقابتی امروز یک فروشنده حرفه‌ای اثربخش باید مشتری خود را بشناسد و بداند که مشتری کیست . دریک بررسی که اخیراً در مورد رفتار فروشنده داشتم به مواردی جالبی برخوردم .یک مدیر فروش از فروشنده‌اش راجع به اطلاعات ویژه‌ای در خصوص مشتری سوال کرده بود و فروشنده حیرت‌زده شده بود . به دلیل اینکه متاسفانه به غیرازاینکه مشتری ، خود را صاحب یک شرکت داروسازی چندملیتی معرفی کرده بود ، هیچ اطلاعات دیگری از او نداشت .

مشتری دوست دارد که شما درک درستی از کسب‌وکار و شغلش داشته باشید و به دنبال یافتن موقعیت‌های مناسب کسب‌وکار است. مشتری به شما به عنوان یک فروشنده و فرد قابل اعتماد که جواب سوالاتش را می‌داند ، می‌نگرد . حال بدون درک درستی از مشتری خود چگونه می‌توانید بفهمید که چه کمکی به او می‌خواهید ارائه دهید ؟ ممکن است از خود بپرسید چه باید بکنم تا این درک از مشتری را به دست آورم .

 • باید یک کپی از گزارش سالانه شرکت مورد نظر تهیه کنید . اطلاعات موجود را بررسی کنید تا متوجه شوید که مشتری‌تان چه نوع کالایی را تولید می‌کند . دورنماهای رقابتی را دانسته و بررسی کنید که تولیدات یا خدمات شما چگونه می‌تواند در برابر رقبایتان ایستادگی کند . در مورد رقبا برای به دست آوردن فرصت‌های شغلی مناسب و جدید کسب اطلاع کنید . زمانی که گزارش مذکور را به دست آوردید ، پیام مدیر ، اطلاعات مالی  و مسیرهای کسب‌وکار را مطالعه کنید ، سعی کنید بفهمید که تولیدات شما درک‌های چترسازمانی جای می‌گیرد و بالاخره به وب‌سایت سازمان سری زده و به گزارش‌های سالانه به‌روز شده نگاهی  بیندازید ، تغییرات حاصله در محیط کسب‌وکار را جستجو کنید ، و ناهنجاری‌های کسب‌وکاری را بیابید ، در این صورت تولیدات یا خدمات شما می‌تواند جوابگوی نیاز آن‌ها باشد .
 • روزنامه‌ها و نشریات را مطالعه کنید تا بهترین اطلاعات جاری مربوط به مشتریان را به دست آورید و از خوانده‌های خود نتیجه بگیرید که چگونه کالا و  خدمات شما می‌تواند مشتری‌تان را در بهترین و بدترین شرایط یاری دهد .
 • استفاده از منابع گسترده اینترنتی بسیار مهم است. برای این منظور منابع بزرگی اینترنت در دسترس هستند. و همچنین سایت‌های زیادی مانند Excite دائماً حجم گسترده‌ای از اطلاعات به موقع کسب‌وکاری را در دسترس قرار می‌دهند. برای دستیابی سریع و گسترده به مشتریان از این سایت‌ها بازدید کنید . فروشنده‌ای که این تکالیف را انجام دهد و در زمینه شناخت مشتریان و تغییرات دورنماها مطالعه کند، می‌آموزد که چگونه از طریق نیازسنجی مشتری و حل مشکلاتش خود را با شرایط بازار تطبیق دهد. از طریق یکی شدن با مشتری ، احترام و درک کار آن‌ها می‌توانید یک شریک کسب‌وکاری قابل اعتماد برای امروز ،   فردا و برای آینده باشید.

 

۲- توانایی طرح سوال 

فرض کنید یک بعدازظهر شما به خانه می‌روید ،‌ آماده خوردن یک شام گرم در محیطی دوستانه و راحت می‌شوید که تلفن زنگ می‌زند . ازش متنفرید نه ؟ مجبور می‌شوید که گوشی را بردارید تا صدای فروشنده‌ای را بشنوید که کالا یا خدماتی را تبلیغ می‌کند ( شرکت حقوقی ثبت برند / فروش بیمه / ….  ) . او حرف می‌زند و حرف می‌زند و حرف می‌زند. فروشنده از روی یک نوشته می‌خواند و حتی یک سوال هم از شما نمی‌پرسد .او فرصت‌ها را توصیف نمی‌کند و از این گذشته آن‌قدر حرف می‌زند که به سرعت باعث ناراحتی شما شده و شما مکالمه را تمام کنید .

یک فروشنده حرفه‌ای اثربخش ، باتجربه می‌آموزد که مستمعین خود را مجذوب کند . اولین کار فروشنده حرفه‌ای اثربخش طی یک ملاقات خواه مستقیم ، تلفنی یا حتی یک برخورد کوتاه ، سؤال کردن از مشتری است .

– طرح سوالات برای یافتن اطلاعات مفید کشف نشده‌ای مانند رفتار خریدار، معیارهای تصمیم‌گیری ، بودجه‌ها ، زمان‌بندی ، رقابت و غیره  …. مفید هستند . این‌ها اطلاعاتی هستند که به طور عادی از مشتری دریافت نمی‌شود و این اطلاعات برای یک فروشنده حرفه‌ای اثربخش بسیار لازم است .

مهم‌تر از این ، سوالاتی که توسط فروشنده‌ای حرفه‌ای پرسیده می‌شود باید سوالاتی باز  باشند . سوالی مانند « آیا شما بودجه‌ای برای انجام این کار در نظر گرفته‌اید ؟ » به شما یک جواب «بله» یا «نه» می‌دهد.

یادآوری می‌کنم که هدف از سوال کردن جذب مشتری برای صحبت کردن است . یک فروشنده حرفه‌ای اثربخش تاثیر گذار از مشتری یک سوال بازمانند سوال زیر می‌پرسد : « اگر شما بودجه‌ای برای این کار داشتید مقدارش چقدر می‌بود و چه زمانی امکان دارد که این بودجه را خرج کنید ؟ » به‌این‌ترتیب به مشتری فرصت فکر کردن در مورداستفاده از این محصولات و میزان هزینه‌ای که برای آن می‌پردازد را می‌دهید . از طریق بازنگری درسوالاتتان ، مشتری اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهد و زمینه را برای یک فروش حرفه‌ای آماده می‌کنید تا سوالات تعیین‌کننده بیشتری که ممکن است منجر به کشف ایرادات فروش شود ، مطرح گردد.بالاخره ، فروشنده توانایی کشف موارد بیشتری از رفتار بعدی، خواست‌ها و نیازهای خریدار را می‌یابد.

 

۳- شرح نیازها و خواست‌های مصرف‌کننده

برای تحقق فروش راه‌ها و مراحل مختلفی وجود دارد، هرچند که مهم‌ترین آن درک خواست‌ها و نیازهای خریدار است . برای فروش هر چیزی به هرکسی ، یک فروشنده حرفه‌ای اثربخش و کارآمد باید از مشتری بپرسد چرا این کالا را می‌خواهد یا چرا ممکن است به آن نیاز پیدا کند.

بسیاری از مشتریان من گفته‌اند که نیروهای فروش بسیاری در دست دارند، اما در انجام کسب‌وکارها اثربخش نیستند . با تجزیه‌وتحلیل درمی‌یابیم که  نمایندگان فروش برای انجام کار هیجان و شور کافی را دارند . به قدری خود را درگیر توضیح دادن درمورد محصولات کرده اند که سوال پرسیدن از مشتری رافراموش می کنند . به این ترتیب نه تنها تمرکز برمشتری بر هم  می ریزد بلکه در نظر گرفتن خواستها و نیازهای مشتری نیز به فراموشی سپرده می شود .بدون شناخت نیازها ، امکان فروش چه چیزی وجود دارد ؟

در این مرحله ، راه حل این است که تعدادی زیادی سوالات باز تهیه کنید که معرف محصوب یا خدمت شمابه صورت یک مکالمه دو جانبه باشد. درست است که این شیوه زمان بیشتری می برد اما زمانیکه شما هنر کامل پرسیدن را یادبگیرید، در آن زمان می توانید سوالاتی را که تاکید بر نیاز ها وخواستها دارند فرموله کنید . وقتی این فرایند انجام پذیرفت متوجه افزایش میزان فروش خود خواهید شد .

سخن آخر درمورد نیازها وخواستها این است که خریداران همچنین به دلایل شخصی و یادلایل حرفه ای از شما خرید می کنند. به یاد داشته باشید که ازخود بپرسید که مشتری به کدام دلیل خرید می کند ؟ آیا به دنبال دستیابی به اهداف کاری خود هستند ویا شاید از خرید خودتنها یک رضایت شخصی را دنبال می کنند.همانطور که شما درمسیر طرح سوالات خود پیش می روید سعی کنید آنچه راکه من حقیقت خرید (truth  of purchase) نامیده ام ، بیابید.

 

۴- توانایی برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان

بدون شک ، برقراری رابطه با مشتری یک امر حیاتی و واجب است . افراد تمایل دارند که با دیگران رابطه برقرار کنند .آنها تمایل به خرید اینترنتی آن هم درمقادیر بالا ندارند زیرا آنها می خواهند به وجود یک انسان اعتماد کنند . اگر روابط خوبی با مشتریان دارید قادر خواهید بودکه پنج ، ده و یا پانزده سال آنها را مشتری خود نگه دارید . به روابط با یک مشتری به عنوان سرمایه گذاری مادام العمر بنگرید . زمانی که ما برای مشتری یک مشاور باشیم نه فقط یک فروشنده ، می توانیم یک فرآیند فروش مناسب رانیز بوجود آوریم .

 

۵- توانایی فوق العاده در فروش

فروش یک فرآیند متغیر است . یک روز مساعد و روز بعد نامساعد است . هر روز تجربه ای جدید و چالش های جدید و حادثه های جدید را به همراه دارد . برای اینکه یک فروشنده حرفه‌ای اثربخش و کارآمد باشید ابتدا باید انعطاف پذیر بوده و خود را مطابق با تغییرات تطبیق دهید. هر فرصت تماس یا معرفی ساده ای ، یک سوال جدید و یا  حتی ممکن است آموزشی تازه را در برداشته باشد . به مشتریان خود به چشم یک آیینه بنگرید که رفتار شما را تقلید می کند . اگر شاد باشید ، شاد می شوند و زمانیکه ناراحتید ، آنها هم ناراحتند.

از زمان اولین روز کارم درهر قرار ملاقات یک آیینه جیبی کوچک همراه خودم می برم . قبل از صحبتم درآیینه نگاه کرده ومطمئن می شوم که شادم یا درحالت طبیعی قرار دارم . به حالات صورتم و درصورت امکان به وضع بدنم توجه می کنم . با القاء کردن یک گرایش و رفتار مثبت و یک وضعیت خنثی برای مشتری این امکان را فراهم می کنم که احساس راحتی کرده و اجازه نمی دهم که متوجه برخی ناراحتیهای شخصی من شود. من برخواستها ونیازهای آنها و رضایتشان ازکالای من و خدماتی که شخصاً به آنها ارائه می کنم ، تمرکز می کنم .

 

۶-اصولی که باید بدانید

آگاهی از مشتری ،‌کالا،‌ موضوعی که در برخورد با مشتری یا مشتری بالقوه می خواهید درمورد آن صحبت کنید ، رقبا ، بازار و شرایطی که بازار را احاطه کرده است ، سوالاتی که می خواهید  بپرسید ، ایراداتی که وارد است ، عوامل اصلی که باعث می شود تا مشتری به شما « بله » بگوید و نهایتاً محدودیتهای خودتان ، برای یک فروش موفق لازم است . شما باید بدانید که با چه چیزی می توانید برخورد کنید و با چه چیزی نمی توانید . هرگز دروغ نگویید ، هرگز تقلب نکیند ، به هیچ وجه از تعهدات خود شانه خالی نکنید . برای موفق شدن باید بدانید چقدر می توانید دور بروید واین دانش براساس میزان شناخت شما از کالا و مشتریتان است . بدون دانستن این موارد تنها صدایی که همیشه خواهید شنید « نه » خواهد بود.

 

۷- درستکار و مشتاق

به کاری که انجام می دهید عشق بورزید . کالایی راکه می فروشید و کسانی را که در جریان فروش با آنها همکاری دوست بدارید. اگر اینگونه نباشید بهتر است که کارتان را رها کنید. اگر چیزی راکه می فروشید دوست نداشته باشید ، مشتریانتان فکر شما را خواهند خواند و باخود فکر می کنند چرا باید از کسی بخرم که راجع به چیزی که می گوید یاکاری که انجام می دهد هیچ احساسی ندارد؟ انرژی و شوق شما در هر صحبت و ملاقاتی اثر گذار است . اگر راجع به کارتان بی احساس باشید سوالات درست و بجا را نمی پرسید ، نشانه های فروش را نمی  یابید ، تنها ایرادات را می شنوید و مهمتر از همه این که هیچ پولی بدست نمی آورید.

اکنون چه کاری برای پیشرفت خود می توانید بهترین باشید . مشتریتان رابشناسید ، خواستها و نیازهایش را تعیین کنید  ، و برای کمک  به آنها برنامه ریزی کنید با انجام این کارها مشتریان به شما برای همیشه اعتماد می کنند همچنین برنامه ای برای پیشرفت دائم خود داشته باشید ، اهداف بزرگتر و بهتری برای خود تعریف کنید ، به راههای جدید خدمت کرده به مشتری فکر کنید و در مورد چگونگی برخورد باچالشهای روزانه خود تدابیر بهتری بیندیشید.

منبع : selfgrowth.com

 

مطلب مرتبط :

مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم بوده و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

اثبات خود به دیگران!

در یکی از جلسات برای بیماران مبتلا به بیماری­‌های خاص که توسط دو نفر از دوستانِ پزشکِ من برگزار شده ­بود، سخنرانی می‌کردم. در این جلسات، افراد با مشکلاتی که دارند، می‌­آیند و به آن‌ها کمک می­‌کنیم تا در کنارِ درمانِ بیماریِ جسمی، با کمک بیمار، ریشه‌­های روانیِ بیماری­شان را هم که ناشی از استرس هم هست، خشک کنند.

داستانی که می­‌خواهم تعریف کنم، داستان خانمی است که برای اولین بار در این جلسه حاضر شده­ بود و متوجه شدم که دائماً مضطرب است و گریه می­‌کند. بعد از مدتی که گذشت و کمی آرام شد، از او پرسیدم: خانم، مشکلِ شما چیست؟ دوست دارید که برای بقیه دوستان بگویید؟

گفت: آقای معظمی، من الان ۴۳ سال دارم. یک زن بسیار موفق هستم و شرکت بسیار موفقی دارم. با داشتن همسرو فرزند، درس خواندم . همسر و فرزندان بسیار خوبی دارم. از لحاظ مالی، وضعیت بسیار خوبی دارم. خانواده­‌ی محترمی داریم ولی گیجم.
به ایشان گفتم: خانم، آخرِ این جلسه، شما جواب مسئله‌­تان را می­‌گیرید و خوشحال از این سالن بیرون می‌­روید.
با ناباوری به من نگاه کرد و انگار که من درکش نکرده ­باشم، مرا نگریست. نفس عمیقی کشید و گفت: مطمئن نیستم!
گفتم: ولی من مطمئنم. از همین لحظه حال شما بهتر می‌­شود و احساس بهتری دارید.

هر یک از شرکت‌کنندگان شروع به صحبت کردند؛ تا نوبت به ایشان رسید.
در خلال صحبت­‌هایش از کارهایی که کرده­ بود حرف می‌­زد، حواسم به این بود که از لابه‌لای حرف‌­هایش بفهمم انگیزه­‌ی کارهایی که کرده، چه بوده. برای چه این­قدر تلاش کرده و چه چیزی را می‌­خواسته ثابت کند!
یک موقع شما کار و پیشرفت می‌­کنید که زندگی­تان بهتر شود. خب این خانم که این همه مسیر را طی کرده و موفق هم شده پس چرا خوشحال نیست؟! تا این که گفت دکترها غده­ای در سینه­ی من تشخیص داده­اند و مرا جراحی کرده­اند و در بیمارستان بودم و مادرم به دیدارم نیامد. به خانه رفتم و بستری شدم. به مادرم زنگ زدم و گفتم «همه به دیدنِ من آمدند الّا شما.» مادرم گفت من کار داشتم و عذر و بهانه آورد. بعد مادرم از من پرسید دخترت(که می­شد نوه­ی مادرم) خانه­ است؟ گفتم «نه». مادرم گفت پس من این همه راه را بیایم که فقط تو را ببینم؟  از این حرفِ مادرم خیلی دردم گرفت.

انگار که نوری در تاریکی برسد، ذهنِ من ناگهان بیدار شد. حرف­‌های این خانم که تمام شد، گفتم «خانم شما درس نخواندید که به مادرتان چیزی را ثابت کنید؟»
گفت: بله. درس خواندم، همیشه در درس و کارم درخشیدم که مادرم از من تقدیر کند. یک بار به من «آفرین» بگوید.
پرسیدم: خوب چرا نمی‌­گوید؟
گفت: مادرم در خانواده­‌ای بزرگ شده که مثل شاهزاده­‌ها با او رفتار کرده‌­اند و هیچ‌­وقت پدرش او را در آغوش نگرفته و هیچ­وقت به او محبت نکرده‌اند. او هم همین رفتار را با ما می­‌کند.و ایشان به رابطه‌­ی من و پدرم حسادت می‌­کند! وقتی پدرم مرا در آغوش می‌­گیرد و می­‌بوسد و محبت می‌­کند، ایشان ناراحت می‌­شود!
گفتم: خوب! نکته را گرفتید؟
پرسید: کدام نکته را؟
گفتم: شما الان ۴۳ سال دارید. تقریبا ۴۰ سال است که تلاش می‌­کنید توجه مادرتان را به خود جلب کنید!

ناگهان انگار که برق او را گرفته ­باشد، گفت «همین­طور است».
گفتم: و در این راه موفق نبوده‌­اید.
گفت: بله، اصلا موفق نبودم.
گفتم: شما این موفقیت­‌ها را کسب کرده­‌اید اما خوشحال نیستید. برای این که به نتیجه  نرسیده‌­اید. نتیجه­‌ای که به دنبالش بوده­‌اید این بوده که مادرتان به شما آفرین بگوید. این کارها را نکرده­‌اید که موفق باشید که خوشحال باشید و مفید باشید و در جامعه سهمی داشته ­باشید. اکثرِ این کارها برای این بوده که توجه مادرتان را جلب کنید.
گفت: همین­طور است. آیا این توقع زیادی است؟
گفتم: خیر. توقع بسیار به­‌جایی است که فرزند از مادرش داشته ­باشد. اما مادرِ شما یک آدمِ فلج روانی است. یک آدم مستأصلی است که خودش لنگ محبت است. او محبت ندیده؛ چطور به شما محبت کند؟ نه این که با شما لج باشد.
گفت: یعنی ایشان هیچ تقصیری ندارد؟
گفتم: چرا ایشان مسبّب هست ولی یادتان باشد این شما هستید که در سن ۴۳ سالگی هنوز منتظرِ محبت او هستید.
گفت: ولی باید بگوید.
گفتم: اصلا فرض کنید او مُرده است. چه می­خواهید بگویید؟ تصمیم بگیرید. رشته­‌ی زندگی را در دست بگیرید. شما از شدت اضطراب و استرس مبتلا به سرطان شده­‌اید. مسائلی که نتوانسته‌­اید حل کنید چندین سال روی بدنتان فشار آورده و کنترل را از مدار خارج کرده­‌اید.

من پزشک نیستم ولی علم ثابت کرده است که گاهی بیمار‌ی­‌های خاص، ریشه در روانِ ما دارد.
این استرس و فشارِ روحی و این حس پوچی برای این است که این حانم با خودش می­‌گوید: این همه دویدم. که چه بشود؟!

پدربزرگ و مادربزرگِ این خانم، نه فقط مادر او، بلکه او را هم کنترل می‌­کردند. چطور؟
آن‌ها فکر می­‌کردند که نباید فرزندشان را لوس کنند. فکر می­‌کردند که اگر به او محبت کنند لوس می‌­شود. این بچه با این کمبود بزرگ شده و خودش هم مادر شده. از یک طرف دوست دارد محبت کند اما بلد نیست چطور ابراز محبت کند. خودش مستأصل است و مثل کودک نیاز به محبت دارد. به همین جهت هم متأسفانه نسبت به فرزندش حسودی می‌­کند. و این مادر، چیزی را که یادگرفته، به دخترش منتقل می‌­کند. این دختر خانم باهوش و موفق،  توسط دو سه نسل قبل از خودش اداره می‌­شود.

حواسمان باشد که چه کسی دارد ما را اداره می‌­کند. هنوز پدر و مادرهایمان در سر و ذهنِ ما هستند؟ بله هستند. هنوز آنها بر ما تأثیر می‌گذارند.


دانلود سمینار «هدف»


ما می‌­توانیم!

به شرطی که بفهمیم کجای کاریم و تحت تأثیر چه افکاری هستیم.
عمرتان را برای اثبات خودتان هدر نکنید.
شما هستید! اثبات از این بالاتر نداریم.
دلیلی ندارد اثبات کنید که «خوبید».
معلوم است که خوبید.

کاری را انجام دهید که برای آن ساخته ­شده‌­اید. کاری را انجام دهید که ارزش ایجاد کند.
بینِ مفید و مهم ­بودن، همیشه مفید­ بودن را انتخاب کنید. مهم ­بودن در دلِ مفید­بودن هم هست. در مهم ­بودن فقط می‌خواهید اثبات کنید که «من هم هستم». معلوم است که هستید!

پدر و مادرها توجه کنید که:
رفتارهای شما چگونه می­‌تواند به زندگیِ فرزندانتان خط بدهد. چطور می‌­تواند آن‌ها را دچار احساس بیهودگی و خُردشدن و سقوط و ناخوشبختی کند. و سب شود که فرزندِ شما مدام بخواهد خودش را اثبات کند. به چه کسی اثبات کند؟!

تشویق و حمایت کنید و به فرزند و همسر و دوستتان مهر بورزید.. مِهر را شرط نکنید. محبت کنید. به هر رفتارِ زیبایی پاداش بدهید؛ ولی مِهر را قطع نکنید. مِهر و محبت در جای خودش هست و جزئی از وجودِ شماست. چنان که خورشید برای همه ­کس خورشید است. چه پادشاه و چه گدا در سایه­‌ی خورشید، نور می­‌گیرند.

از این داستان­ بیاموزیم و ببینیم که:
خوشبختی و ناخوشبختی چگونه تعریف و استعدادها چگونه در جهت نادرست هدایت می‌­شود. البته خودِ این سختی‌­ها آدم را می‌­سازد ولی ما می‌توانیم خیلی ساده‌­تر به موفقیت برسیم. لزومی ندارد چیزی را بشکنیم.
می­‌توانیم از راه­‌های بهتری هدایت و تشویق کنیم.

درست تربیت کنیم. و برای این کار باید آموزش ببینیم و خودمان آزاد شویم.
ابتدا باید از قید و بندِ رفتارهای گذشته آزاد شده و مستقل شویم. به عبارت دیگر باید تولدِ دیگری داشته­ باشیم. یادبگیریم خودمان را دوباره متولد کنیم و این بار به پدر و مادر به عنوان افرادی در نظر گرفته ­شوند که به ما خدمت کرده و ما را بزرگ کرده‌­اند. نه این که همچنان خودمان را کودک و آن‌ها را بزرگتر ببینیم. در این تعریفِ دوباره­‌ی پدرو مادری است که ما می­‌آموزیم کارهایی انجام دهیم که دوست داریم. نه کاری که خود را به دیگران اثبات کنیم!


دانلود آموزش‌های «آسیان شاپ»


 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

حل مسئله – گزارش جلسه دهم مدرسه استادی ۴-بیشتر از یک نفر

ورزش، کتاب و باز هم استادی

باز هم به رسم تمام جلسات مدرسه استادی قبل از شروع کلاس دوستان استادی دور هم به تمرین سخنرانی پرداختند.
این جلسه هم با حضور گرم آقای موسویان و تمرینات پیلاتس آغاز شد.
استاد موسویان صحبت های خود را بر اساس مطالب آموزشی جلسه قبل استادی آغاز کرد و با توجه به ۴ شکاف دانشی، مهارتی، انگیزشی و محیطی به بیان ضرورت ورزش و تمارین پیلاتس پرداختند.
حسین موسویان گردن درد را مشکلی عنوان کرد که از بیماری قرن که چاقی است در حال پیشی گرفتن است
و تاکید کرد اشخاصی که در حوزه آموزش کار می کنند و مدام با لپتاپ و کتاب سر و کار دارند باید مواظب سلامت فیزیکی خود باشند.
یکی دیگر از نکات جالبی که حسین موسویان در این جلسه به آن اشاره کرد این بود که بدن در هنگام عصبانیت در معرض آسیب بیشتری قرار دارد.
در ادامه هم با انجام تمارین عملی پیلاتس این بخش از کلاس پایان یافت.

 

​

 

اما محمدپیام آسیان شاپ صحبت های این جلسه خود را با بیان دو نکته که کمک می کند تا هر فردی انسان بیشتر از یک باشد آغاز کرد
 و در ادامه، کلاس با شکرگزاری و مرور مطالب جلسات قبل و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان همراه بود.
محمدپیام آسیان شاپ از شرکت کنندگان خواست دست به قلم شوند و اولین گام در جهت نوشتن کتاب چاپی خود را بردارند.

 

حل مسئله - گزارش جلسه دهم مدرسه استادی 4

 

 

مدرسه استادی

 

منتظر کتاب های چاپی بچه های استادی باشید

در این جلسه از مدرسه استادی میزبان سرکار خانم پروین شیربیشه بودیم.
خانم شیربیشه از دوستان مدرسه استادی۲ است که در این جلسه به بیان نکات و آموزش هایی برای کسب مهارت های لازم در نوشتن کتاب پرداخت. 
پروین شیربیشه سعی کرد در مباحث آموزشی خود تکنیک هایی را که به نویسنده کمک می کند تا مطالب بهتر  و منسجم تری را ارائه دهد بیان کند.
علاوه بر آن در این بخش از کلاس خانم شیربیشه به سوالات شرکت کنندگان در مورد نوشتن کتاب و مشکلاتی که بر سر راه آنها قرار دارد، پاسخ داد.

 

گزارش جلسه دهم مدرسه استادی 4

 

در ادامه کلاس محمد پیام بهرامپور بر اساس نظرسنجی های جلسه گذشته به برخی از نظرات شرکت کنندگان پاسخ داد.

 

جلسه دهم مدرسه استادی 4

 

حل مساله

هر استادی که مهارت حل مساله را در جعبه ابزار مهارت های خود داشته باشد، به تمام مسائل سر راه به چشم یک فرصت نگاه می کند.
یکی از مهارت های ضروری برای هر استادی مهارت حل مساله است.
در جلسه دهم از مدرسه استادی ۴ استاد آسیان شاپ یک بخش کلاس را به آموزش مهارت حل مساله اختصاص داد.
در این بخش هر مرحله از حل مساله با مثال های فراوانی آموزش داده شد تا شرکت کنندگان درک درست و دقیقی از مفاهیم عنوان شده در هر مرحله به دست بیاورند.

در ادامه محمد پیام بهرامپور مباحثی مرتبط با بالا بردن سطح انرژی مخاطب در کلاس را عنوان کرد و به سوالات شرکت کنندگان هم پاسخ داد.

 

حل مسئله

 

علی شعبان زاده هم از تجربیاتش برای ما گفت

آقای علی شعبان زاده یکی از شرکت کنندگان در دوره مدرسه استادی ۴ که خود از برگزار کنندگان سمینار، کارگاه و کلاس های آموزشی در استان یزد است،
در این جلسه به درخواست شرکت کنندگان برای ما صحبت کرد
و از تجربیات خود در برگزاری سمینار های آموزشی گفت.

علی شعبان زاده برگزار کننده سمینار مدرسه استادی یزد بوده است. محمد پیام آسیان شاپ با این هدف که شرکت کنندگان ادراک درستی از اینکه در هنگام تعامل با برگزار کنندگان چه رفتاری باید داشته باشند با آقای شعبان زاده صحبت کرد.
زیرا یک مدرس باید توانایی برقراری ارتباط درست با برگزار کننده را داشته باشد.

علی شعبان زاده حدود ۴ سال است که در این حوزه فعالیت می کند.
او پیش از برگزاری سمینار، تجربه مشاغل مختلفی را داشته است.
در ادامه علی شعبان زاده از چالش هایی که بر سر راه برگزاری کلاس، کارگاه و سمینار وجود دارد و تجارب خود در این مسیر برای مان گفت.

همچنین استاد آسیان شاپ از شعبان زاده راجع به فاکتور هایی که در انتخاب مدرس مد نظر قرار می دهند پرسید.
آقای شعبان زاده معتقد است اولین سوالی که هر مدرس باید به خود پاسخ دهد این است که آیا خود مدرس حاضر است سر کلاس خودش بشیند؟
ضمن آنکه هر مدرس باید بداند برای چه هدفی می خواهد کلاس برگزار کند؟
چه مطالبی را می خواهد بیان کند و در نتیجه کلاس من چه اتفاقی برای شرکت کننده قرار است بیفتد.

علی شعبان زاده با هدف مدرس شدن در دوره استادی شرکت نکرده است او معتقد است همان قدر که کشور ما به استاد خوب نیاز دارد به برگزار کننده خوب هم نیاز دارد.
پس در مدرسه استادی حضور پیدا کرده است تا کسب تجربه کند و در برگزاری دوره ها عملکرد بهتری داشته باشد
زیرا به نظر علی شعبان زاده دوره استادی تمامی استاندارد های لازم را در آموزش دارد. .

در ادامه این بخش از کلاس هم آقای آسیان شاپ به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد و از تجارب سخنرانی خود در سمیناری که یکی از سخنران های آن نیک ووییچیچ بود، برای دوستان استادی توضیحاتی ارائه کرد.

 

مدرسه استادی 4

 

توان تصمیم گیری

یکی از چالش هایی که همه ما در زندگی روزمره با آن مواجه می شویم، تصمیم گیری است.
تصمیم گیری های روزانه انرژی زیادی از ما می گیرد در این جلسه محمد پیام آسیان شاپ توضیحاتی راجع به پروسه تصمیم گیری و روش های صحیح تصمیم گیری ارائه کرد همچنین نکاتی راجع به اینکه چگونه تعداد تصمیمات روزانه خود را کم کنیم نیز بیان کرد.

در ادامه هم باز دست به قلم شدیم و مشغول نوشتن کتاب. این جلسه از مدرسه استادی با پاسخ به سوالات دوستان استادی و مرور مباحث مطرح شده به پایان رسید.
 

 

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

آموزش فروش چرا؟ – آسیان شاپ

آموزش فروش و اهمیت آن

آموزش فروش جزو مباحثی است که اخیرا در ایران گسترش زیادی پیدا کرده است.

این مبحث به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و اهمیت فروش در تامین جریان های مالی به سوی سازمان ها برای اکثر صاحبان کسب و کار و فروشندگان اهمیت زیادی پیدا کرده است.

از طرفی آموزش، در دنیای کسب و کار امروز جزو لاینفک هر کسب و کاری است.

در این میان سوالاتی وجود دارد که باید در حوزه ی آموزش فروش به آن ها توجه کرد.

چرا باید فروش را یاد بگیرم؟
چرا باید این مهارت را داشته باشم؟
شغل من فروشندگی نیست؟

اگر به دنبال موفقیت مالی هستید باید ۴ مهارت را یاد بگیرید:

۱ – فروش ۲-حسابداری و دانش مالی ۳ – سرمایه گذاری ۴ – رهبری

هر فردی برای موفقیت در زندگی حرفه ای خود به مهارتهای فروش و متقاعد سازی نیاز دارد.

تمام افرادی که تخصصی دارند برای آنکه بتوانند این تخصص را با پول معاوضه کنند، به مهارت فروش احتیاج دارند.

فرقی نمی کند شغلتان چه باشد. اگر شما فروش را یاد بگیرید، می توانید درآمد بهتر و بیشتری از کارتان داشته باشید.

یک مثال در حوزه اهمیت فروش

اجازه بدهید چند مثال بزنیم:

یک پزشک چی میفروشه؟ تخصص و دانش پزشکی خود را می فروشد و در ازای آن درآمد کسب می کند.
یک مهندس؟ علم مهندسی و توان طراحی اش را می فروشد و در ازای آن درآمد کسب میکند.
مغازه دار؟ اجناسش را می فروشد.
کارگر ساختمانی؟ زور بازو و توان فیزیکی اش را می فروشد .
کارمند اداری؟ زمان و توانایی انجام امور اداری اش را می فروشد .

پس همه به مهارت فروش نیازمندیم و در تمام لحظات زندگی مان در حال انجام فروش هستیم.

دو پزشک را در نظر بگیرید که در یک ساختمان و در یک طبقه و دقیقا در ۲ واحد کنار هم مطب دارند.

این دو پزشک از یک دانشگاه با یک معدل و در یک سال تحصیلی فارغ التحصیل شده اند.

اما یکی از این دو درآمد بیشتری دارد. این دو پزشک در همه چیز برابرند جز در مهارت فروش.

پزشکی که درآمدبیشتری دارد در امر فروش موفق تر است . پس تمام افراد باید فروش را یاد بگیرند و در واقع مهارت فروش یکی از اصلی ترین مهارتهایی است که ما در زندگی حرفه ای خود به آن نیاز داریم.

در ادامه مطالبی در زمینه آموزش فروش و چند محصول آموزشی در زمینه فروش خواهیم داشت. مطالب بعدی را دنبال کنید.

در صورت داشتن هرگونه نظر، انتقاد و پیشنهاد از طریق فرم نظرات در پایان همین مطلب با من در ارتباط باشید.

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه پنجم، بررسی پلن

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه پنجم، بررسی پلن

پورسانت در شرکتهای بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ) به روشهای مختل�ی به بازاریابان پرداخت میشود که این روش ها را پلن درآمدی شرکت میگویند. شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که بهترین پلن چه نوع پلنی هست؟ بیشترین پورسانت در چه پلنی پرداخت میشود؟ و سوالاتی از این قبیل. در طی تاریخ این تجارت، پلن های مختل�ی مورد است�اده قرار گر�ته شده است.از پلن های بسیار ساده (قبل از بوجود آمدن شبکه اینترنت) تا پلن های ترکیبی پیچیده امروزی.انواع پلن های است�اده شده و بیشتر است�اده شده عبارت اند از: break away (جدا شدن)، پلن انشعابی، پلن ماتریسی، پلن باینری، پلن یونی لول، پلن پاداش حجمی و پلن های ترکیبی.

بحث درمورد اکثر این پلن ها غیرضروری است زیرا اولا در شرکت های �عال در ایران مورد است�اده قرار نمیگیرند، ثانیا به دلیل پیچیدگی هایی که دارد باعث طولانی شدن مطلب گشته و ما را از مسیر اصلی این مطلب یعنی آشنایی با پلن های درآمدی مورد است�اده در ایران دور میکند.

پلن مورد است�اده در اکثر شرکت های �عال در ایران پلن ترکیبی است. به این معنی که هر بازاریاب به چند روش پورسانت میگیرد. در اینجا به ۳مورد از مهمترین این روش ها اشاره می کنیم.

پورسانت خرده �روشی:

اولین پورسانتی که در هرشرکت بازاریابی شبکه ای به تمامی بازاریابان پرداخت میشود پورسانت خرده �روشی است. یعنی هر بازاریاب هنگامی که از شرکت خریدی انجام می دهد بخشی از مبلغ پرداختی برای کالا به عنوان پورسانت خرده �روشی به او بازگردانده میشود. این پورسانت مایه دلگرمی بازاریابان جدید است زیرا در هنگام ورود به این شرکت ها �قط از همین طریق می توان کسب درآمد نمود. درصد پرداختی برای این پورسانت درشرکت های مختل� مت�اوت است. میانگین پرداختی معمولا ۱۵ تا ۲۰ درصد از امتیاز محصول است. اما امتیاز محصول چیست؟ باتوجه به اینکه همه محصولات حاشیه سود یکسانی ندارند معمولا محصولات قرار گر�ته روی سایت شرکت ها دارای امتیازات مت�اوتی هستند.

در بعضی از شرکت ها نیز امتیاز همه محصولات با قیمت کالا برابر است. یعنی پورسانت خرده �روشی از قیمت کالا محاسبه میشود. شاید شما �کر کنید این شرکت ها پورسانت خرده �روشی بهتری میدهند اما اینگونه نیست . این روش ۲عیب دارد : ۱- �قط محصولات با حاشیه سود بالا میتوانند روی سایت قرار بگیرند پس تنوع محصولات پایین می آید. ۲- شرکت برای اینکه بتواند این مقدار حاشیه سود را ایجاد کند باید قیمت محصول را ا�زایش دهد. در بعضی از شرکت ها با ا�زایش خرید از شرکت، پورسانت خرده �روشی ا�زایش می یابد.

مثال : درصورتی که بازاریاب ۱۰۰ هزار تومان خرید کند شامل ۱۰ درصد پورسانت خرده �روشی میشود اما اگر همین بازاریاب ۱میلیون خرید کند شامل ۲۲ درصد پورسانت خرده �روشی میشود. این روش نیز معایت خاص خود را دارد.

پلن یونی لول :

این پلن یکی از مناسب ترین پلن های مورد استÙ�اده در شرکت هایی با محصولات مصرÙ�ÛŒ است پس به همین دلیل در پلن شرکت های Ù�عال در ایران گنجانده شده است. در این پلن شما اجازه دارید به هرتعداد Ú©Ù‡ علاقه دارید در سطح Û± خود اÙ�رادی را قرار دهید. اÙ�رادی Ú©Ù‡ در سطح Û± شما قرار میگیرند نیز همین آزادی را دارند پس شبکه شما در عرض، هیچ محدودیتی ندارد. البته این بدان معنی نیست Ú©Ù‡ تا میتوانید لول Û± در تیمتان قرار دهید. یکی از مزایای پلن یونی لول این است Ú©Ù‡ هرÙ�رد Ù�قط از بازاریاب سطح ۱ خود حمایت نمیکند بلکه حمایت شما باید شامل سطوح Û² Ùˆ Û³ و… باشد. یعنی شما باید حداقل تا سطوحی Ú©Ù‡ از آنها پورسانت دریاÙ�ت میکنید را حمایت کنید. این نکته کار تیمی Ú©Ù‡ مهمترین نیاز برای رشد Ùˆ گسترش یک شرکت بازاریابی شبکه ای است را اÙ�زایش میدهد. علاوه بر این، معرÙ�ÛŒ طرح یونی لول به دلیل پیچیده نبودن آن برای هر توضیح کننده در هرسطح Ùˆ سواد به راحتی امکان پذیر است. پرداخت پورسانت در طرح یونی لول محدود به چند سطح است. اگر شرکتی بخواهد در سطوح بیشتری پورسانت پرداخت نماید یا باید درصد پورسانت را در هر سطح کاهش دهد ØŒ یا برای گرÙ�تن پورسانت از سطوح بیشتر شروطی را قرار دهد یا اینکه از سود خود به پورسانت یونی لول تزریق کند Ú©Ù‡ هیچکدام از این موارد به دلایل خاصی Ú©Ù‡ دارند منطقی نیستند.

پلن حجمی (پاداش):

در این روش شرکت براساس یکسری شرایط خاص پورسانتی تحت عنوان پاداش حجمی یا پاداش راهبری به بازاریاب پرداخت میکند. این پاداش �قط شامل کسانی میشود که تیم �روش تشکیل داده باشند و به آن شرایط خاص نیز رسیده باشند. مثلا داشتن x  ن�ر لول ۱ و انجام شدن مجموع خرید y میلیون تومانی (یا  yامتیازی) در هریک از لول ۱ ها + تیم �روششان. بعضی از شرکت ها دارای پلن های بسیار پیچیده ای هستند و اصولا هیچ بازاریاب جدیدی قادر به درک اینگونه پلن ها نیست و ا�راد پرزنتور(مشاور دهنده ها)از همین نکته برای گمراه کردن ورودی های جدید است�اده میکنند.

چند نکته:

۱ پلنی که در هر مشاوره برای ا�راد توضیح داده میشود پلن دقیق هر شرکت نیست، بلکه پلنی که روی سایت شرکت ها قرار دارد پلن دقیق است.

۲ شاید به شما گ�ته باشند شرکت در دادن پاداش مختار است ولی برای  دلگرمی بازاریابان این پاداش را پرداخت میکنند. به هیچ عنوان این مطلب صحیح نیست، شرکت اگر نخواهد پاداش بدهد باید پورسانت سایر روش ها را ا�زایش دهد.

۳ حتی بهترین و پربازده ترین پلن نیز هنگامی که محصولات مصر�ی مناسبی برای �روش وجود نداشته باشد نمی تواند بازاریاب را به درآمد مناسبی برساند. شرکت هایی که خودشان تولید کننده هستند در این زمینه قوی تر میتوانند عمل کنند.
 

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

مشاوره انتخاب نام مناسب برند ( انتخاب بهترین نام برای برند )

مشاوره انتخاب نام مناسب برند

مشاوره انتخاب نام مناسب برند زمانی مطرح است که یک کارآفرین قصد داشته باشد که انتخاب نام برند خویش را بر اساس یک سری اصول علمی با مشاوره فردی آگاه در حوزه مدیریت برند و برندسازی انجام دهد.

مشاوره انتخاب نام مناسب برند ( انتخاب بهترین نام برای برند )

پیشتر در همین وب سایت تیم مشاوران مدیریت ایران ، چندین مقاله در خصوص انتخاب اسم شرکت ، انتخاب اسم تجاری و …. منتشر نموده‌ایم . در این مقاله سعی خواهیم نمود که در خصوص مشاوره انتخاب نام مناسب برند اطلاعاتی کافی در چند گام در اختیارتان قرار دهیم. برای اینکه انتخاب نام برند خود را به یک مشاور بسپارید ، وی باید چه خصوصیاتی داشته باشد و چه اقداماتی انجام دهد ؟

گام اول : مشاور برند کیست ؟

مشاور برند کسی است که تحصیلات آکادمیک در حوزه بازاریابی داشته باشد و حتما و حتما پایانامه ارشد و یا دکتری وی مرتبط با برند و برندینگ باشد و همچنین سابقه مفید مشاوره در حوزه بازاریابی و برندسازی نیز داشته باشد . شاید این سوالات به دهنتان خطور نماید :

 • آیا باید حتما تحصیلات آکادمیک داشته باشد ؟
 • بله – برای اینکه علم مدیریت برند یک علم بین رشته ای است و دارای عناصر و جنبه های علمی متعددی است که مشاور باید بدانها تسلط ۱۰۰ درصدی داشته باشد.
 • چرا باید پایان نامه وی باید در خصوص برند باشد ؟
 • در تمام مدارس کسب‌وکار و دانشگاه‌های جهان مانند هاروارد و لندن ، سی‌تی ، … مباحث آموزشی در مقطع ارشد اجرایی (گرایش مدیریت بازاریابی MBA ) ، دکتری مدیریت اجرایی DBA  ، دکتری مدیریت PhD بر اساس مفاهیم بازاریابی هستند که تمرکزی بر مدیریت برند ندارند . این تمرکز زمانی ایجاد می‌گردد که فرد میخواهد روی پایانامه خود کار نماید که مرتبط با برند باشد. پس ما چیزی به عنوان “دکترای مدیریت برند”  نداریم ، که البته توی ایران این چیزها توسط برخی مدعیان ، اختراع شده است که بسیار مزحک است.
 • چرا بین رشته‌ای است ؟
 •  فرد متخصص در حوزه برندینگ باید بر علومی مانند علوم روانشناسی ، مباحث هنری ، مدیریت رفتار مصرف کننده ، وب برندینگ ، برندسازی محیطی ، تحقیقات بازار ، روابط عمومی ، رایانه … مسلط باشد. اگر نباشد پس باید به فرض مثال در خصوص هر یک از این موراد یک فردی را به دنبال خود داشته باشد.

گام دوم : انتخاب نام برند

مشاوره در قبل از انتخاب نام باید اطلاعات کافی در خصوص محصولات و خدمات ، تاریخچه شرکت ، استراتژی بازاریابی ( بازارهدف و جایگاه برند ) داشته باشد. مشاور باید در خصوص نام‌های مد نظر به صورت درون سازمانی و برون سازمانی تحقیقات مناسبی انجام دهد .

نامهای انتخاب شده باید بر اساس معیارهای متعددی چک شود :

 • قابلیت ثبت شدن در کشور مد نظر
 • تحلیل نامها بر اساس شاخص های انتخاب نام برند مناسب
 • سلیقه مدیران
 • استراتژی های آتی شرکت در حوزه توسعه بازار و توسعه محصول
 • وب سایت ، شبکه‌های اجتماعی

گام سوم : جمع بندی

مشاوره برند در هنگام رسیدن به لیست نهایی باید بتواند از نام‌های ارائه شده دفاع لازم را انجام دهد که چرا این نام‌ها در نظر گرفته شده اند.

 

مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم بوده و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

بیزینس کوچینگ | Business Coachingآسیان شاپ، سال ‍۱۳۹۳ برای نخستین‌بار در ایران دوره تخصصی بیزینس‌ کوچینگ را برگزار کرد تا بخشی از آموزش‌های ویژۀ خود را که تاکنون عرضه نکرده و شما را در بازار «پیشتاز» خواهد کرد، در اختیارتان قرار دهد و هم‌اکنون قصد برای دومین‌بار دوره Business Coaching را در ایران برگزار کند. اگر مایلید از این فرصت ویژه استفاده کنید و از قافله عقب نمانید!

حتما تا به حال برای شما بسیار پیش‌آمده که همکاری یا دوستی از شما دربارۀ موفقیت‌های خیره‌کننده‌تان پرسیده، و شما با میل و رغبت برای او توضیح داده‌اید که آموزش‌های نوابغ فروش چطور کسب‌وکار و نگرش شما را متحول کرده است. شما شوقِ آموزش دارید. ذوق دارید که به دیگران کمک کنید. زمانی که با شما عزیزان صحبت می‌کنیم، این شوق و علاقۀ وافر را در صحبت‌های شما می‌بینیم.

حالا، فرصتی استثنایی فراهم شده تا این «آموزش‌دادن» را به صورت حرفه‌ای بیاموزید. یعنی، یک «سیستم» را یاد بگیرید که با آن نه‌تنها می‌توانید کسب‌وکار خود را بسیار روان‌تر پیش ببرید و درآمدهایتان را از راه خدمت، هر چه افزون‌تر سازید، بلکه می‌توانید با استفاده از آن سیستم، به دیگران نیز کمک کنید و آموزش بدهید. و خبر خوش اینکه می‌توانید از راه این آموزش نیز کسب‌درآمد کنید! بله، شما می‌توانید با آموختن مهارت بسیار مدرنِ «بیزینس کوچینگ»، کوچ و یاور کسانی شوید که می‌خواهند کسب‌وکار خود را به یک ماشین پولسازی تبدیل کنند.


ویدیوی معرفی دورۀ بیزینس کوچینگ توسط آسیان شاپ:


 • بیزینس کوچینگ چیست؟
 • با مشاوره چه فرق‌هایی دارد؟
 • چه کسانی می‌توانند و چه کسانی نمی‌توانند کوچ شوند؟
 • آیندۀ بیزینس کوچینگ چقدر روشن و درخشان است؟
 • چه کسانی مشتریان بالقوۀ شما می‌توانند باشند؟
 • سهم شما از این بازارِ خفته چیست؟
 • تا کجا می‌توانید پیش بروید؟
 • ویژگی‌های یک کوچ، کوچ موفق و یک کوچ نابغه کدامند؟
 • چگونه بیزینس‌های بزرگ‌تر از خودتان را کوچ کنید؟
 • چگونه مشتری‌های مناسب را پیدا کنید؟
 • چگونه نرخ‌گذاری کنید؟
 • چگونه مسائلی را که نمی‌دانید، بیاموزید و حل کنید؟
 • …و صدها نکتۀ آموزنده و ارزشمند در مورد این صنعت نوپا.
 • نخست آموزش‌های این دوره را روی خودتان پیاده کنید.
 • نقاط ضعف و آسیب‌پذیر کسب‌وکارتان کجاست؟
 • چگونه آنها را شناسایی و برطرف کنید؟
 • نقاط قوت‌تان کدامند؟
 • چگونه سود خود را به‌آسانی دو تا چندبرابر کنید؟
 • چگونه سرنخ‌های بیشتری پیدا کنید؟
 • چگونه تجربه‌هایی را که طی سال‌ها آموخته‌اید، تبدیل به درآمد، دانش، احترام و نفوذ کنید؟
 • بیشتر بیاموزید، بیشتر کسب درآمد کنید، محبوب و بانفوذتر شوید و با همۀ اینها، زمان کمتری کار کنید!

فرصت‌ها می‌گذرند، رقبا آموزش می‌بینند،
و شما به منابع درآمدی تازه نیاز دارید!

شاید «بیزینس کوچینگ آسیان شاپ» همان پاسخی باشد که همیشه دنبالش بوده‌اید!


* لطفا پس از تکمیل فرم، کلید قرمز رنگ بالا را کلیک کنید تا پیش‌ثبت‌نام شما انجام شود.


مشاهدۀ گفت‌وگوها با آسیان شاپ
و شرکت‌کنندگان دورۀ بیزینس کوچینگ دربارۀ این دوره


 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

نقشه ذهنی – گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان-

نقشه ذهنی یا مایندمپ برای نوجوانان

یکشنبه هجدهم شهریور ماه نود و هفت، راس ساعت چهار، جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان برگزار شد.

 

جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

در ابتدا عرفان رحیمی که بعنوان کمک مربی همراه مدرس می باشد، در خصوص چگونگی بهتر ارتباط برقرار کردن و نظم و هماهنگی در کلاس و چگونگی انجام تمرین ها صحبت کردند.

 

نقشه ذهنی - گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

چگونه درس ها توی ذهنمون بمونه

در این جلسه برای اینکه درس بهتر توی ذهنمون بمونه یا شب امتحان لازم نباشه کل کتاب را بذاریم جلومون بخونیم تکنیک هایی را گفتیم همون روزی که از مدرسه و یا کلاس میایم اون درس ها را بتونیم بر طبق نقشه ذهنی و یا مایندمپ پیاده کنیم.
یعنی شب امتحان فقط برگه هایی که مایندمپ کشیدیم را مرور کنیم
و درس ها توی ذهنمون بمونه

 

گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

کاردکرد مغز انسان را یاد دادیم که چطور از نیمکره ی ذهن بتونیم استفاده کنیم
و قدرت یادگیری را پنج برابر افزایش بدیم.
در ادامه مایندمپ را با استفاده از کار گروهی ترسیم کردیم و گروهی مایندمپ را کشیدیم 

 

 

گفتیم که چطور درس بخونیم و درس هایی مثل: فارسی، علوم و اجتماعی که حتی آدم فکر میکنه این ها را نمیشه نکته برداری و تبدیل به مایندمپ کرد را با استفاده از نقشه ذهنی بتونیم یاد بگیریم را پیاده سازی کردیم
و از این درس ها یکی را انتخاب کردیم و پیاده سازی کردیم روی مایندمپ و بچه ها دیدن که چطور میشه با مایندمپ حتی علوم هم که خیلی پیچیده است را بتونیم نکته برداری کنیم و یاد بگیریم.

 

دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

در این جلسه هم مانند جلسات قبل هر کدام از شرکت کنندگان به مدت سه دقیقه به سخنرانی پرداختند.

 

نقشه ذهنی - گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

 

نقشه ذهنی - گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

 

 

نقشه ذهنی - گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

 

نقشه ذهنی - گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

 

نقشه ذهنی - گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

نقشه ذهنی - گزارش جلسه چهارم از دوره چهارم فن بیان نوجوانان

 

پنجمین دوره فن بیان نوجوانان از دوم آبان ماه، چهارشنبه ها آغاز می گردد برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا کلیک کنید

 

فن بیان نوجوانان

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

مشتری – آسیان شاپ – بازاریابی فروش و مشاوره کسب و کار تعریف مشتری

مشتری چیست؟

آیا مهم است دقیقا بدانیم مشتری چیست؟ یا مشتری کیست؟ برای افزایش درک و فهم ما از واژه مشتری من از تعریف “وبستر” استفاده می کنم :

۱) شخصی که خرید می کند، به خصوص بر اساس قاعده خاص

۲) شخصی که باید با او معامله شود.

در پایان روز مشتریان تنها فراهم کنندگان هر تجارتی هستند.

شما می توانید بهترین تولید، بهترین حساب بانکی و بهترین مدیریت را داشته باشید، اما بدون در آمد هیچ چیز ندارید و جریان درآمد، در ارتباط مستقیم با فروش است.

تا زمانی که چیزی فروخته نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

حال باید به ۶ نوع مشتری توجه کنیم:

۱٫مشتری خارجی:

اینها افراد یا سازمانهایی هستند که به محصولات یا سرویس های شما نیاز دارند، آنها محصولات شما را در ازای پرداخت پول می خرند.

بودجه ای دارند که بخشی از آن را برای تأمین انتظارات و نیازمندیهایشان در اختیار شما قرار خواهند داد.

در ضمن، من به این گروه از مشتریان “کیف پول” می گویم.

آنها دارای استقلال مالی هستند، از این رو تصمیم می گیرند که کجا و چطور از بودجه و کیف پول خود استفاده کنند.

حال سؤالی در اینجا مطرح می شود که چه کسی این کیف پول را دریافت می کند، شما یا رقبایتان؟

چه کسی اعتماد به نفس بیشتری دارد و در مشتری اعتماد بیشتری ایجاد می کند؟

شما و رقبایتان برای بخشی از این بودجه در حال رقابت هستید و کسی برنده میشود که بهترین راه حل را ارائه دهد.

این را بدانید که:

“مشتریان با پرداخت پول به شما رأی می دهند و با مراجعه نکردن به شما، نارضایتی خود را اعلام می کنند.”

۲٫متفقین:

اینها مصرف کنندگان محصولات و سرویس های شما هستند، نه تصمیم گیرندگان نهایی.

این مشتریان معمولا کیف پول ندارند اما نقش مهمی را در موفقیت شما ایفا می کنند.

آنها تصمیم گیرندگان نهایی نیستند اما تأثیر شگرفی در درآمد شما دارند.

اغلب ارتباط تنگاتنگی با کیف پول دارند و بی توجهی نسبت به آنها، برای موفقیت شما خطر تهدید کننده ای محسوب می شود.

اگر انتظار حمایت از این گروه دارید باید سعی کنید تا حس اعتماد و اطمینان آنها را نسبت به خود جلب کنید.

یک هشدار در مورد این گروه: آنها دارای قدرت منع کردن هستند، قدرت شگرفی برای “نه” گفتن دارند.

می توانند صدها “نه” به شما بگویند و شما را در حسرت یک کلمه “آری” برای شروع یک معامله می گذارند.

من شاهد معاملات بسیاری بوده ام که به خاطر حضور این گروه، فسخ شده است.

با این وجود متفقین دارای اطلاعات حیرت آوری هستند.

از اطلاعات آنها استفاده کرده و یاد بگیرید چگونه میتوانید نسبت به رقبای خود عملکرد متفاوت داشته باشید.

مشتری، خواهان تفاوت است نه تشابه. بعضی از اوقات تشخیص اینکه چه کسی کیف پول است و چه کسی جزو گروه متفقین، اندکی مشکل است.

پس می توانید سؤال بپرسید . چه فرد دیگری ممکن است در تصمیم گیریها دخالت داشته باشد.

۳٫ مشتری داخلی:

اینها گروهی از کارمندان و مشاوران شما هستند که در محدوده تجارتی شما قرار دارند.

آنها شما را حمایت می کنند تا دید درستی نسبت به مشتریان خارجی خود داشته باشید.

از آنها قدردانی کرده و با احترام با آنها برخورد کنید. متأسفانه، آنها گاهی قربانی اشتباهات شما می شوند.

اشتباهاتی مثل: ”خط تولید اشتباه عمل کرد” یا ”در فروش خرابکاری کردم” یا مدیریت قیمت را اشتباه داده و غیره … .

روابط داخلی ضعیف می تواند عواقب مخربی را برای مشتریان خارجی به ارمغان آورد.

اخیرا شخصی را دیدم که او هم با من هم نظر بود.

”ما ترس کمتری از رقبای خارجی نسبت به جدالها ، بی عرضگی ها و سرویس بد درونی داریم”

،درست است. به خواسته های مشتری توجه کنید.

به علاوه این شما هستید که نماینده شرکت هستید بنابر این از زیر بار مسئولیتهایی مثل ارسال، سرویس و حمایت مناسب، شانه خالی نکنید.

مشتریان واقعا اهمیتی به اینکه مقصر چه کسی بوده و چه اتفاقی افتاده نمی دهند، آنها علاقه ای به رفع و رجوع کردن اشتباهات ندارند.

آنها می خواهند تا مشکلات برطرف شوند. پس این به عهده شماست که مشکلات را برطرف کنید.

وقتی با مشتریان داخلی خود بطور هماهنگ کار می کنید، مشتریان خارجی از روابط داخلی شما بهر مند می شوند.

در شرکت های بسیار زیادی فروشندگانی را دیده ام که جدا از شرکت های دیگر کار میکنند.

فروشنده به تنهایی نمی تواند به اوج برسد و پاسخگوی انتظارات مشتریان خارجی باشد.

موفقیت طولانی مدت به معنای داشتن شرکت و تمام منابع مربوط به آن است که بر روی مشتریان خود تمرکز می کند.

همچنین نسبت به مشتریان درونی خود آگاهی داشته باشید، مشتریانی از جمله خانواده، همسر و والدین.

به کودکان و همسر خود به عنوان مشتریان درونی بنگرید. آنها هم شایسته و سزاوار رفتار قابل احترام و ملایم هستند.

۴٫مشتری تکراری:

اینها جواهرات تجارت شما هستند.

اگر اولین بار کار خود را درست انجام دهید، بار دیگر این شانس را خواهید داشت که به آنها سرویس بدهید و حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟

آنها به شما پول بیشتری می دهند، بنابر این آنها را راضی نگه دارید. به قول خود عمل کنید.

۵٫ تولد دوباره مشتری :

اینها مشتریانی هستند که قبلا از شما خرید کرده اند و بنا به دلایلی شما را فراموش کرده اند.

پیشنهاد می کنم پرونده آنها را پیدا کنید، به آنها تلفن کنید و گله کنید که چرا به شما سر نمی زنند.

خودخواهی را کنار بگذارید و سعی کنید آنها را راضی کنید.

در مدت کوتاهی دوباره شما را می پذیرند و خواهان تجارت با شما می شوند.

اغلب تبدیل به مشتریانی می شوند به شما کمک می کنند که چطور برای جلب رضایتشان نقاط ضعف خود را پیدا کنید.

۶٫کیسه باد:

این افراد تأثیر کمی در تصمیمات دارند.

آنها در حسابها مورد ساده ای به شمار می روند و به ندرت در فرآیند فروش تأثیر بسزایی دارند.

در واقع بیشتر از آنچه مفید واقع شوند، مضر هستند.

هیچ چیز بدتر از این نیست که ساعتهای پر ارزش فروشندگی را به افرادی اختصاص دهیم که نمی توانند کمکی به امر فروش بکنند.

با این وجود من نمی گویم که این افراد را نادیده بگیرید، بلکه بهتر است از علم و دانش آنها برای افزایش درک و اعتماد هود نسبت به فروش استفاده کنید.

آنها به شما کمک می کنند تا تشخیص دهید که چه کسی جز گروه متفقین و کسی جز گروه کیف پول است.

شناختن این افراد مزیت بزرگی است. در واقع دانایی همان توانایی است.

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست