نکاتی در خصوص ثبت علائم مشهور

در قرارداد پاریس و موافقت نامه تریپس توضیحی از علائم مشهور به میان نیامده است ولی در موافقت نامه تریپس در جهت علامت مشهور گفته شده است که :
حسن شهرت عمومی

براساس بند ۲ ماده ۱۶ در خصوص اینکه علامت تجاری مشهور می باشد یا خیر، اطلاع قسمتی از جامعه که به آن مرتبط می باشد میبایست منظور گردد . به دنبال پیدا کردن یک علامت
در بازار ،باعث ایجاد آوازه و محبوبیت میان مردم می باشد.

ماده ۶ قرارداد ۱۹۶۷ با ایجاد تغییرات موردنیاز، درباب امکانات هم قابلیت اجرا را دارد. در خصوص اینکه علامت تجاری مشهور می باشد یا خیر ، اعضاء ، اطلاع از علامت تجاری
در قسمت مشخصی از جامعه ،شامل اطلاع در حیطه عضو مرتبط که از نتایج تبلیغ علامت تجاری مزبور می باشد را مورد توجه قرار می دهند.

ثبت علائم مشهور
تبلیغات

بنابر بند ۲ ماده ۱۶ موافقت نامه تریپس در کسب اینکه یک علامت تجاری معروف می باشد یا خیر ، به تبلیغ علامت تجاری دستور داده و آن را در معروف شدن علامت تاثیرگذار می داند.
بنابراین اندازه آگهی هایی که برای نشر مخاطب ها تعیین می شود ، مقیاسی در معروف شدن علامت به حساب می آید.
عوامل دیگر

درجهت معروف بودن علامت تجاری موارد زیر نیز تاثیرگذار می باشند:

    پیشینه ثبت علامت و نخستین تاریخی که در آن علامت ثبت گشته است.
    اندازه ثبت جهانی علامت.
    اعتبار علامت به منظور یکی از سرمایه های شرکت.

از نکته های موردتوجه در معروفیت علامت تجاری ، پرآوازه بودن یک علامت در یک کشور سبب معروفیت آن در کشور یا کشورهای دیگر نمی شود.موافقت نامه تریپس در بند ۳ ماده ۱۶ پشتیبانی بیشتری از علائم تجاری دررابطه با قرارداد پاریس می نماید. ماده قرارداد پاریس (۱۹۶۷) با ایجاد تغییرات مورد نیاز درخصوص اجناس یا خدماتی که علامت تجاری درباب آن ها ثبت شده قابلیت اجرا را دارد، منوط به اینکه بکارگیری این علامت متناسب با آن اجناس پیوندی بین جنس ها و صاحب علامت تجاری به ثبت رسیده باشد و نفع های صاحب تجاری ثبت شده به دلیل چنین بهره ای متضرر گردند.

ماده ۲ موافقت نامه تریپس هم از علائم مشهور پشتیبانی نموده و تعیین کرده که کشورها نمی توانند بکارگیری یک علامت را در کنار علامتی دیگر الزامی بدانند.در حقیقت بهره گیری از یک علامت داخلی در مجاور یک علامت مشهور خارجی شیوه ای می باشد که به وسیله کشورهای درحال توسعه به کارگرفته می شود تا علامت تجاری داخلی را به معروفیت برسانند. بکارگیری الزامی یک علامت تجاری داخلی در مجاور علائم خارجی با نیت موافقت نامه تریپس که آزاد سازی تجاری می باشد متناسب نمی باشد.

به عنوان نمونه در قانون ۱۹۶۷ مکزیک مرتبط به علائم تجاری و اختراعات در ماده ۱۲۸ تعیین شده است که بکارگیری از علائم تجاری خارجی قانونی نمی باشد به جز این که علامت
تجاری مرتبط به شرکت داخلی که جواز بهره برداری از علائم تجاری را دارند در مجاور آن به کار برده می شود.

ثبت شرکت کریم خان با به کارگیری از کارشناسان متخصص و با تجربه با چندین سال تجربه ی شما عزیزان را در راستای ثبت علائم مشهور راهنمایی می کند.