برای ثبت انواع شرکت، سرمایه اولیه یکی از موارد مهم است که با توجه به نوع آن شرکت متفاوت است. به طور مثال سرمایه اولیه برای شرکت های مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری باید به صورت نقدی و در شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی ها سرمایه بر اساس سهام تقسیم بندی می شود که این سهام می تواند به صورت بی نام یا با نام باشد.

حداقل سرمایه اعلام شده در شرکتهای مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری ۱ میلیون ریال می باشد و این نوع از شرکت ها با جداقل ۲ نفر شریک ثبت می شود و هر یک از شرکا به میزان آورده خود شریک به حساب می آید. سرمایه اعلام شده در صندوق شرکت قرار می گیرد و توسط مدیرعامل شرکت تائید می شود.

در مورد سرمایه اولیه در شرکت های مسئولیت محدود باید به این مطلب اشاره کرد که پرداخت غرامت ها به میزان سرمایه اولیه ارتباط دارد و همانطور که از اسم آنها پیداست کلیه تعهدها محدود به سرمایه اولیه می شود.

به طور کل اعتبار شرکت های مسئولیت محدود به سرمایه اولیه آنهاست، و هرچه این سرمایه بالاتر باشداعتبار آنها بیشتر است.

طبق قانون وضع شده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به تاریخ ۹۴٫۰۴٫۱۶ در بخشنامه به شماره ۶۰۹۰۷۸۳ شرکت های حقیقی و یا حقوقی که مایل به فعالیت بازرگانی از سال اول تاسیس هستند با سرمایه کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند و فعالیت داشته باشند و حتما سرمایه اولیه باید بالا باشد.

سرمایه اولیه در شرکت های سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی ها بر اساس سرمایه اولیه تقسیم می شود.

در شرکت های سهامی خاص هریک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند و تنها مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران باشد. اوراق سهام در شرکت ها می تواند با قید نام و بی نام باشد. اوراق نامدار سهامی است که نام دارنده روی آن ذکر می شود ولی در اوراق بی نام اسمی نوشته نمی شود. در شرکت های سهامی خاص کل سرمایه توسط سهامداران تامین می شود ولی در شرکت های سهامی عام بخشی از سرمایه توسط اوراق سهمای تامین می شود.

نوع دیگری از سهام در این نوع از شرکت ها رایج می باشد که به آن سهام ممتاز گفته می شود. افرادی که صاحب این نوع از سهام هستند صرفا در سود شریک هستند و در زیان ملزم به پرداخت سهام نمی باشند.

درباره سرمایه شرکت ها می توان گفت تفاوتی که در شرکت های مسئولیت محدود با سهامی خاص وجود دارد در این است که در شرکت های مسئولیت محدود سقف تعهد به سرمایه اولیه بستگی دارد و اما شرکت های سهامی خاص تعهدات نامحدود است به عبارتی به شرکت های سهامی خاص شرکت های مسئولیت نامحدود هم گفته می شود.

کلیه شرکت ها علاوه بر آورده های نقدی (اموال منقول) می توانند آورده غیر نقدی (اموال نامقول) داشته باشند. میزان این آورده حتما باید توسط کارشناس دادگستری تخمین زده شود که در این حالت در شرکت های سهامی به صورت سهام و در شرکت های مسئولیت محدود و موسسات به صورت سهم الشراکه تقسیم بندی انجام می گردد.

سرمایه اولیه در شرکت های مسئولیت محدود و موسسات تنها به اقرار مدیرعامل نیاز دارد و نیازی به افتتاح حساب بانکی نیست ولی برای شرکت های سهامی خاص و تعاونی باید ۳۵ درصد از سرمایه در بانک تحت یک حساب بانکی به نام شرکت تازه تاسیس قرار داده شود و تا زمانی که کار ثبت شرکت تمام نشده است نباید پول برداشت شود.

در پایان این باور عمومی را هم که در اذهان افراد و صاحبان صنایع و مشاغل تجت این عنوان جا افتاده است که سرمایه اولیه شرکت را کمتر اعلام می کنیم که مالیات کمتر پرداخت کنیم را کاملا رد می کنیم و باید در این زمینه توضیح دهیم که پرداخت مالیات منوط به فعالیت شما می باشد نه سرمایه اولیه!